Algemene voorwaarden

1. Over deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij", "ons" en "Pictura" Pictura Database Publishing bv, en "u" betekent u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per email instemmen.

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Om een Bestelling te kunnen plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn en dient u bereikbaar te zijn via een telefoonnummer.

2.2 U kunt een Bestelling plaatsen door:

2.2.1 de bestellink bij een beeld aan te klikken en de procedure binnen de webwinkel te volgen (aangeven type product, doorgeven persoonlijke gegevens, overgaan tot betaling aan de hand van de door u gekozen methode)

Wij accepteren geen Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven omschreven.

2.3 Op het moment dat u een Bestelling heeft geplaatst, geven wij u een Opdrachtnummer.

2.4 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten die u heeft geselecteerd onder deze Voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te accepteren.

2.5 Indien wij uw Bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per email. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email of telefoon.

2.6 Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten niet kunnen leveren. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling voor de Producten die wij niet kunnen leveren annuleren, en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die Producten. De terugbetaling van dit geld is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde Producten niet kunnen leveren.

3. Levering van uw Producten

Wij leveren u de Producten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten is aangegeven op de Factuur.

4.2 U dient tevens de BTW, tegen het tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur, te voldoen.

4.3 Indien van toepassing bent u voorts leveringskosten, zoals aangegeven op de Factuur, verschuldigd.

5. Het betalen van uw Producten

5.1 U kunt uw Producten betalen op één van de wijzen zoals deze voorgesteld worden op de webwinkel.

5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op de Factuur.

5.3 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te geven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij u de Factuur zenden of op het moment van verzending van uw Producten. Wij beginnen niet eerder met de productie van uw Producten, leveren geen Producten en verlenen geen Diensten aan u, dan wanneer uw creditcard-verstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen zullen wij u dit laten weten.

5.4 Indien u per cheque, bank- of giro-overschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek en zullen uw Producten geproduceerd en geleverd worden, en Diensten verleend worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij niet binnen 30 dagen na de datum van uw Bestelling betaling in overgeschreven gelden hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd.

5.5 Wij zenden u een betalingsverzoek en de Factuur tegelijk met de Producten naar het adres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per email zenden.

6. Levering van uw Producten

6.1 Wij leveren uw Producten aan het leveringsadres zoals dit is vermeld op uw Bestelformulier.

6.2 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw Producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Geschatte productietijden van Producten die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden. Indien u meerdere Producten tegelijkertijd besteld heeft, is het mogelijk dat wij deze Producten op verschillende dagen leveren. U hebt het recht om uw Bestelling te allen tijde vóór de levering van het bestelde Product te annuleren door ons te bellen op het lokale nummer en uw Opdrachtnummer door te geven.

6.3 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw Producten gaan op u over op het moment dat de Producten worden geleverd.

7. Uw recht om uw Producten terug te zenden

7.1 Indien u niet tevreden bent met enig Product dat u bij ons heeft gekocht, heeft u het recht het Product aan ons te retourneren en de koopprijs van het terug te ontvangen, mits u binnen 10 Werkdagen na de levering van het Product contact met ons opneemt.

7.2 Om een Product waar u niet tevreden over bent terug te sturen, dient u telefonisch contact met ons op te nemen op nummer +31 72 5320 444 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 en 17.15 uur om een afspraak te maken over de retournering. U dient de Producten in de originele verpakking en onbeschadigd te retourneren. U dient op het moment van afhalen een getekende kopie van de leveringspapieren van de vervoerder te krijgen en deze te bewaren.

7.3 Mits de Producten onbeschadigd aan ons geretourneerd worden, zullen wij de prijs vergoeden die u heeft betaald voor de geretourneerde Producten.

8. Kwaliteitsverwachting Producten

8.1 De kwaliteit van een print wordt bepaald door het formaat waarin het beeld op 300 dpi beschikbaar is. Alle beelden worden in 72 dpi op uw scherm afgebeeld. Binnen het Topview scherm kunt u maximaal inzoomen. De maximale grootte van een hoog kwalitatieve print is dus ongeveer vier keer kleiner (300dpi / 72dpi) dan het maximale beeld dat u op uw scherm te zien krijgt. Indien u een groter formaat bestelt, dient u er mee rekening te houden dat de detaillering en scherpte van de print niet optimaal zal zijn.

9. Auteursrechten

9.1 Bij aankoop van beeldmateriaal dient u aan te geven of de beelden voor publicatie bestemd zijn of niet. Wanneer de manier van publicatie en oplage niet behoren tot een van de opties aan u voorgesteld dient u contact op te nemen met ons.

9.2 Het gebruiksrecht is strikt individueel en is op geen enkele manier overdraagbaar op derden. In geen enkel geval heeft u de toestemming om zelf reproducties te maken van het door u gekochte beeld of om het bestand door te geven aan derden.

9.3 Bij onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal wordt onmiddellijk een factuur gestuurd op basis van het tweevoudige bedrag dat van toepassing is op de manier van publicatie, samen met bijkomende administratieve kosten voor het opsporen van onrechtmatig gebruik. Wanneer deze factuur niet betaald wordt binnen tien kalenderdagen na ontvangst worden juridische stappen ondernomen.

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 Indien u Consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels:

10.1.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten uitputtend vermeld;

10.1.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld; en

10.1.3 Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Pictura er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

10.2 Pictura is uitsluitend verantwoordelijk voor de technische realisatie van de verkoop en de levering van beelden. In geen enkel geval is Pictura verantwoordelijk voor de inhoud en de metadata van beelden. Incorrecte informatie inzake de inhoud en de auteursrechten op beelden is steeds ten laste van de Collectiebeheerder.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

10.4 In alle gevallen is onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

11. Contact opnemen met Pictura

U kunt contact met ons opnemen:

Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Opdrachtnummer te noemen.

12. Gegevensbescherming

Wanneer u uw Bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. Deze gegevens worden eveneens bewaard door de Collectiebeheerder die uw data eventueel kan gebruiken om u in de toekomst verder te informeren over hun Producten. Pictura kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van uw adresgegevens door de Collectiebeheerder.

13. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in Nederland. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15. Algemeen

15.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

15.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

16. Gedefinieerde termen

16.1 In deze algemene voorwaarden betekent:

"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;

"Consument" de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf.

"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten vermeld staat;

"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;

"Bestelformulier" het elektronische bestelformulier op de Pictura webwinkel;

"Product" elk product dat is opgenomen in de Pictura webwinkel en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze voorwaarden.

”Collectiebeheerder” de eigenaar van de beelden die binnen de Pictura webwinkel aangeboden worden.

“Opdrachtnummer” het bestelnummer dat wij aan u verstrekken;

"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

16.2 Pictura Database Publishing is een Nederlandse Besloten Vennootschap gevestigd te Heiloo, Nederland met registratienummer 37088410.